fbpx
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych jest CITYNET SP Z O.O. z siedzibą w ŁODZI UL.DOWBORCZYKÓW 25/212 90-019 ŁÓDŹ, REGON 100067018, NIP 8331363858
  2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danychosobowych należy kierować na adres: inspektorochronydanych(at)city-net.pl
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji umówgłównych zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnieusprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
  5. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażeniezgody skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych.;
  6. Każdemu przysługuje prawo do:- dostępu do jego danych, - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; - przenoszenia danych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego; - bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń reklamacyjnych; - cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
  7. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które sąuprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  9. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub dozakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
  10. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
To jest przykładowy komunikat.

This will close in 0 seconds